Regulamin Portalu
„WsparciePsychologiczne.online”

I. Definicje

Ilekroć w regulaminie występują terminy pisane wielką literą, mają znaczenie jak poniżej.

 1. Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników. Administratorem jest firma Next Medica sp. z o.o.; ul. Kruszyńska 31; 01-365 Warszawa; NIP: 527 26 68 660; REGON: 145837620
 2. Serwis – portal internetowy „WsparciePsychologiczne.online”, dostępny pod adresem internetowym https://WsparciePsychologiczne.online/.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.
 4. Konsultacja psychologiczna – zwana dalej Konsultacją, porada online z Psychologiem, w wybranej przez Użytkownika formie.
 5. Termin Konsultacji – zwany dalej Terminem:
  • w dni powszednie w godz. 09.00-17.00
  • w soboty w godz. 10.00-14.00
  • Inny Termin możliwy wyłącznie po uzgodnieniu z Psychologiem
 6. Formularz – dokument wypełniany online przez Użytkownika, zawierający dane umożliwiające skorzystanie z Konsultacji.
 7. Kod weryfikacyjny – zwany dalej Kodem, umożliwiającym dostęp do Formularza, jego wypełnienie i wysłanie.
 8. Usługa – organizacja procesu umożliwiającego pomoc psychologiczną dla Użytkowników opłacona przez Pracodawcę lub Urząd. Opłata ponoszona wyłącznie za przeprowadzone Konsultacje.
 9. Pracodawca – jednostka organizacyjna, która opłaca Konsultacje dla swoich pracowników i otrzymuje dla nich indywidulane Kody.
 10. Urząd Administracji Samorządowej/Publicznej – zwany dalej Urzędem, który opłaca Konsultacje dla swoich mieszkańców i otrzymuje dla nich indywidulane Kody.
 11. Płatnik – Urząd lub Pracodawca opłacający usługę.
 12. Psycholog – osoba, która posiada wykształcenie psychologiczne i psychoterapeutyczne.
 13. Regulamin portalu, zwany dalej Regulaminem – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy korzystający z Serwisu. Przesłanie Formularza za pomocą Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 14. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu – przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten dotyczy zasad świadczenia usług za pomocą https://WsparciePsychologiczne.onlinel/ przez Next Medica sp. z o.o.; ul. Kruszyńska 31; 01-365 Warszawa; NIP: 527 26 68 660; REGON: 145837620 zwanego dalej Serwisem.
 2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika jak również prawa i obowiązki Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego https://WsparciePsychologiczne.online/, w którego skład wchodzą również https://WsparciePsychologiczne.online/ dla połączeń szyfrowanych z SSL.
 4. Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu w sposób nieograniczony wyrażając akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

III. Techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. W celu korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać:
 2. Urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne.
 3. Dostęp do sieci Internet.
 4. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 6. Serwis informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://WsparciePsychologiczne.online/polityka-prywatnosci stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu.

IV. Zakres usług Serwisu

 1. Serwis umożliwia uzyskanie pomocy psychologicznej online.
 2. Usługa opłacana jest przez Pracodawcę lub Urząd. Oba podmioty dostają Kody do dystrybucji wśród potrzebujących: pracowników/mieszkańców
 3. Kody są generowane dla każdego Użytkownika.
 4. Aby skorzystać z Serwisu należy wpisać Kod umożliwiający dostęp do Formularza.
 5. W formularzu Użytkownik podaje swoje dane i określa sposób komunikacji z psychologiem (tele-rozmowa bądź video-rozmowa).
 6. Konsultacja z dedykowanym psychologiem odbędzie w najszybszym możliwym Terminie (w zależności od liczby oczekujących):
  • w dni powszednie w godz. 09.00-17.00
  • w soboty w godz. 10.00-14.00
  • lub w innych uzgodnionych z Psychologiem
 7. Jednorazowa konsultacja trwa maksymalnie 40 minut.
 8. Serwis udostępnia infolinię techniczną dla Użytkowników
  • w dni powszednie w godz. 9.00 – 16.00
 9. Treści udostępnione przez Serwis są dostępne na warunkach określonych w regulaminie.

V. Prawa i Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik nie może przekazywać kodów do konta w Serwisie osobom trzecim.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niedziałania na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników.
 3. W szczególności w ramach Serwisu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
 4. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu treści, naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem.
 5. Użytkownik może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

VI. Prawa i Obowiązku Serwisu

 1. Serwis troszczy się o należyte działanie Portalu internetowej WsparciePsychologiczne.online o każdej porze.
 2. W przypadku zgłoszenia problemów technicznych przez użytkownika, serwis odpowie droga mailową w ciągu 24 godzin.
 3. Serwis może poddawać weryfikacji dane podanych przez Użytkownika.
 4. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, Serwis wezwie Użytkownika do dokonania ich korekty.
 5. Serwis nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, szkody powstałe w skutek zastosowania informacji pozyskanych w ramach Serwisu, błędy lub nieaktualność Treści zamieszczanych w Serwisie jeżeli Serwis nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
 6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników w ramach Serwisu, Serwis jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Next Medica sp. z o.o.; ul. Kruszyńska 31; 01-365 Warszawa;
  NIP: 527 26 68 660; REGON: 145837620, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze świadczonych usług.
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 4. Dane osobowe oraz informacje zawarte przez Użytkownika w Formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, oraz do rozliczenia z płatnikiem za Usługę. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko oraz nr telefonu a. Użytkownik wyraża zgodę na:
 5. Przekazanie danych do płatnika za Usługę, w celu rozliczenia należności za każdą przeprowadzoną konsultację. Płatnik ma prawo skontaktować się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia odbycia Konsultacji.
 6. Przekazanie danych do Psychologa, umożliwiających odbycie Konsultacji.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Użytkownik może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając:
  e-mail na adres:office@nextmedica.pl
  listownie: Next Medica sp. z o.o.; ul. Kruszyńska 31; 01-365 Warszawa
 8. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

VIII. Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, wysyłając wiadomość pod adres e-mail: office@nextmedica.pl, w którego treści wpisuje:
  • Dane Użytkownika umożliwiające kontakt.
  • Rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie.
  • Rodzaj błędnego funkcjonowania.
  • Zarzuty Użytkownika.
  • Ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia – w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.
 2. Serwis, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Serwis niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

IX. Odpowiedzialność stron

 1. Serwis w ramach swojej Usługi odpowiada wyłącznie za proces umożliwiający pomoc psychologiczną dla Użytkowników.
 2. Psycholog, odpowiada za przeprowadzenie Konsultacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763; dalej: „ustawa o zawodzie psychologa”) psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.
 3. X. Przepisy Końcowe

 4. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://WsparciePsychologiczne/regulamin.
 5. Serwis może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 6. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.